OVK – ökad komfort och minskade energikostnader

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande klimat och optimal inomhusmiljö. Våra certifierade besiktningsmän utför OVK i alla typer av ventilationssystem vilket över tid ger långsiktiga kostnadsbesparingar. Detta har vi gjort sedan början av 1990-talet när denna besiktningstyp blev obligatorisk.

Utöver de rekommendationer om energisparande som ingår i OVK erbjuder vi en fullständig energikartläggning, där vi utifrån ditt besiktningsprotokoll lägger upp ett sparprogram med långsiktiga kostnadsbesparingar.

Älskade regelverk, OVK

Syftet med Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande klimat och optimal miljö inomhus, denna förordning trädde i kraft 1 januari 1992. Det är fastighetsägare (kan vara bostadsrättsföreningen)  som har ansvar för att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utförs och godkänns av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan 2007 finns även ett krav på att besiktningsmannen vid OVK ska föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgång för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. En OVK-besiktning är alltså viktig för både människor, fastighetsekonomin och naturen.

Byggnader och typ av ventilationssystem

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader. Önskar du mer information så kan du besöka Boverkets hemsida.

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. Intervall: tre år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation: Intervall: tre år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. Intervall: sex år.
  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation, Intervall: Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Begrepp

  • S-ventilation = självdragsventilation.
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.