Inte så dumt att rensa luften ibland

Ett eftersatt och smutsigt ventilationssystem ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas ”sjuka hus”. I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i fastigheterna. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften. Det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion. Smutsiga fläktar och ventilationssystem orsakar hälsoproblem, bidrar till en högre energiförbrukning och ökar brandrisken, t.ex. i våra köksutrymmen. Rena ventilationskanaler ger i stället bättre inomhusmiljö, lägre energiförbrukning och mindre slitage på utrustningen.

Många byter aldrig filter

Många fastighetsägare har aldrig tidigare bytt filter i ventilationssystemet. Vi rekommenderar, beroende på typ av anläggning och var fastigheten är belägen, att filter byts regelbundet 1-2 gånger per år. De fastighetsägare som byter filter sällan eller aldrig är mer missnöjad med inomhusmiljön. Att slarva med rensning av kanaler eller filterbyte kan leda till sämre luftkvalitet och högre energianvändning.

Skillnaden mellan en OVK och en ventilationsrensning

Vid en obligatorisk ventilationskontroll görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen. Ventilationsrensning är, precis som namnet anger, rensning och rengöring av ventilationssystemet i hela dess längd. I bostäder ingår då även kökets imkanal. Viktigt att notera är att en godkänd OVK i sig inte behöver innebära att ventilationssystemet är fritt från smuts och damm, eller att imkanalen är fri från fett.

Även ett nedsmutsat ventilationssystem kan ha tillräckliga flöden. Samtidigt innebär inte heller en genomförd ventilationsrensning per automatik en godkänd OVK. Att flödena är otillräckliga, eller ojämna kan till exempel bero på att don saknas eller att fläkten inte längre har tillräcklig kapacitet. Godtagbara flöden innebär inte heller automatiskt att luften som kommer in är ”ren”. Är tilluftsventilationen smutsig är med all säkerhet också luften som kommer in den vägen förorenad.