Rensning

Inte så dumt att rensa luften ibland

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet kommer såväl cirkulationen som effektiviteten i värmeanläggningen att försämras väsentligt. Anläggningar med mekanisk ventilation rekommenderas en totalrensning vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart 3-5:e år. airteam utför rensning av ventilationskanaler, och vi kan erbjuda dig ett reningsavtal. Då håller vi också reda på när det är dags att rensa igen.

Många byter aldrig filter
Enligt undersökningar har 10 procent av byggnadsägare aldrig tidigare bytt filter i ventilationssystemet. Vi rekommenderar att byta filter regelbundet, helst 1-2 gånger om året beroende på vilket filter du har och var du bor. Undersökningar visar att det finns ett samband mellan hur väl husägaren sköter sitt FTX-system och hur nöjd man är med inomhusluften. De som byter filter sällan eller aldrig är mer missnöjd med inomhusluften. Att slarva med rensning av kanaler eller filterbyte kan leda till sämre luftkvalitet och högre energianvändning.

Skillnaden mellan en OVK och en ventilationsrensning 
Vid en obligatorisk ventilationskontroll görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen. Ventilationsrensning är, precis som namnet anger, rensning och rengöring av ventilationssystemet i hela dess längd. I bostäder ingår då även kökets imkanal.
Viktigt att notera är att en godkänd OVK i sig inte behöver innebära att ventilationssystemet är fritt från smuts och damm, eller att imkanalen är fri från fett.

Även ett nedsmutsat ventilationssystem kan ha tillräckliga flöden. Samtidigt innebär inte heller en genomförd ventilationsrensning per automatik en godkänd OVK. Att flödena är otillräckliga, eller ojämna kan till exempel bero på att don saknas eller att fläkten inte längre har tillräcklig kapacitet. Godtagbara flöden innebär inte heller automatiskt att luften som kommer in är ”ren”. Är tilluftsventilationen smutsig är med all säkerhet också luften som kommer in den vägen förorenad.

Nedsmutsade ventilationssystem
Brister i inomhusklimatet kan orsaka problem både för de som vistas där och för själva fastigheterna, så kallade sjuka hus. Därför är det viktigt att man ser till att ventilationen har ett fungerande luftflöde.

Varför rengöra ventilationen om det fungerar?
Ett eftersatt och smutsig ventilationssystem ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas ” sjuka hus”. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften, och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.

Smutsiga ventilationssystem och fläktar orsakar hälsoproblem, bidrar till en högre energiförbrukning och ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger istället bättre inneklimat, lägre energiförbrukning och mindre slitage på utrustningen. Förbättrad ventilation ingår dessutom ofta i receptet för att lösa fuktproblem samt att hålla tillbaka mögelbildningar och förökning av bakterier. Med ett väl fungerande ventilationssystem transporteras den dåliga luften vi har förbrukat bort och ersätter den med frisk uteluft. Så det är viktigt att tänka på att även ett ventilationssystem då och då behöver ha service och rengöras.