Styr- och övervakningssystem

Mycket värme blire…

Drygt 40% av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter. Det mesta av energin går åt till att producera kyla, värme och ventilation när ingen vistas i lokalerna eller bostäderna. Grundidén med styr- och övervakningssystem är att energi bara ska användas när den verkligen behövs. Med intelligenta system kan man behovsstyra tillförsel av luft och klimat, så att användningen av dessa funktioner generellt kan minskas med 10-30%. Vi arbetar med de flesta styr- och övervakningssystem som finns på marknaden.

Rätt kompetens

Ett av EU:s klimatmål är att minska energianvändningen. För att lyckas krävs en väl utvecklad energieffektivisering där optimal fastighetsdrift är en viktig del. Luftkontroll Energy erbjuder kompletta lösningar där vi utför allt från projektering, nyinstallationer, ombyggnad och service. Vi arbetar dagligen med såväl mindre lokaler som stora industrifastigheter. Med vår höga kompetens inom konstruktion, analys och driftoptimering skapas en för kunden lönsam investering.

Skolexempel på lönsam investering

Luftens kvalitet och temperatur har en avgörande betydelse på arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Det finns flera forskningsrapporter som visar på ett tydligt samband mellan bra ventilation och arbetsresultat.

Bra arbetsmiljöklimat

Dålig luft i kontorsbyggnader leder ofta till trötthet och huvudvärk. Eftersom personalkostnaderna är de helt dominerande kostnaderna för kontorsverksamhet, är inomhusluftens kvalitet i allra högsta grad en ekonomisk fråga.

Rätt inomhusklimat för handel och köpcentrum

Med rätt luftkvalitet och temperatur får kunderna ett mer positivt intryck av butiker och service. Ett sunt inomhusklimat har en direkt inverkan på kundernas välbefinnande och i slutändan även på deras intresse att spendera tid i affärslokalen.

Maximal energieffektivisering

Ett övervakningssystem kopplat till fastighetens styrsystem tillför intelligens och ger maximal kontroll över fastighetens energikonsumtion. Samtidigt får man information om något problem uppstår i fastighetens olika system. Vi erbjuder övervakning lokalt i fastigheten men också på distans, något som är till stor hjälp om du har ett flertal fastigheter och inte vill vara resursberoende.