Spara på miljön, pengar över till annat

Drygt 40% av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter. Ett av EU:s klimatmål är att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. För att lyckas krävs en väl utvecklad energieffektivisering där en optimal fastighetsdrift är en viktig del.

Man brukar säga att 10 procent är byggkostnad och 90 procent är driftkostnad för en byggnad under dess livstid. Så att genomföra en energieffektivisering är lika viktigt för befintliga fastigheter som vid nybyggnationer. Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Det kan likaväl handla om att driftoptimera, justera och trimma den befintliga utrustningen. Genom att låta airteam se över energiförbrukningen och byta ut komponenter i ventilationssystemet kan du uppnå sänkt energiförbrukning med 20-40%.

Driftoptimering

Driftoptimering handlar om att få de tekniska installationerna i byggnaden att samverka så effektivt som möjligt. Utifrån behovet i din fastighet får du rätt luftmängd, korrekt temperatur och exakta drifttider efter verksamhet. Syftet med driftoptimering är förutom förbättrad energieffektivitet även bra inomhusklimat som i sin tur ger nöjda hyresgäster. Ett driftoptimeringsuppdrag kan leda fram till åtgärdsförslag som innebär allt från mindre justeringar till större ingrepp och mer omfattande åtgärder.

Energianalys

Vi besöker er fastighet och gör en översikt på det befintliga ventilationssystemet. Vi tar fram ett åtgärdspaket för fastigheten med inriktning på energibesparing. Vi hjälper dig sedan att välja vilka åtgärder du bör satsa på för att uppnå det resultat som du önskar. airteam erbjuder allt från enkla åtgärder till ett heltäckande energibesparingsprojekt med projektering, arbetshandling och leverans av systemlösningen.

Energibesparingsprojekt

För att få ut maximalt av ett energibesparingsprojekt krävs en än mer utförligare analys av fastighetens ventilationssystem samt styr- och övervakningsutrustning. Analysen resulterar i ett dokument/handlingsplan som ger fastighetsägaren gedigen information i beslutsfattandet om i vilken energibesparingsgrad man är villig att investera i.

  • Analyser: Vi hjälper dig i form av rådgivning att välja vilka åtgärder du bör satsa på, och gör tillsammans en handlingsplan för hur du ska uppnå det resultat du önskar.
  • Optimeringar: Vi går igenom och trimmar den utrustning du redan har så att du får en förbättrad energieffektivisering.
  • Uppgraderingar: Vi ser över energiförbrukningen och byter ut enkla komponenter i ventilationssystemet, som t ex byte av elmotorer mot nya, fläktar och VVX styr.
  • Systeminstallationer: Vi tittar på helheten för att se vad vi kan förbättra och byter ut hela system, aggregat och värmepump.